IGUALDADE

A Lei de bases de réxime local atribúelles aos concellos a función de realizaren actividades e prestaren servizos que contribúan a satisfacer as demandas e as necesidades da cidadanía, incluíndo a promoción
da igualdade de oportunidades entre as mulleres e os homes dos seus municipios.