LEIS FUNDAMENTAIS

Constitución Española; Artigo 14
“Os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación
ningunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión,
opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social”

Estatuto de autonomía de Galicia; Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril;artigo 4.1

“Correspóndelles ós poderes públicos de Galicia promove-las condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integran sexan reais e efectivas, remove-los atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilita-la participación do tódolos galegos na vida política, económica, cultural e social.”