ESTATAL

Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero. Publicada no BOE nº313, do 29 de decembro de 2004

O ámbito da Lei abarca tanto os aspectos preventivos, educativos, sociais, asistenciais e de atención posterior ás vítimas, como a normativa civil que incide no ámbito familiar ou de convivencia onde principalmente prodúcense as agresións, así como o principio de subsidiariedad nas Administracións Públicas.

Igualmente abórdase con decisión a resposta punitiva que deben recibir todas as manifestacións de violencia que esta Lei regula.

A violencia de xénero enfócase pola Lei dun modo integral e multidisciplinar, empezando polo proceso de socialización e educación.
A conquista da igualdade e o respecto á dignidade humana e a liberdade das persoas teñen que ser un obxectivo prioritario en todos os niveis de socialización.

A Lei establece medidas de sensibilización e intervención no ámbito educativo. Refórzase, con referencia concreta ao ámbito da publicidade, unha imaxe que respecte a igualdade e a dignidade das mulleres. Apóiase ás vítimas a través do recoñecemento de dereitos
como o da información, a asistencia xurídica gratuíta e outros de protección social e apoio económico. Proporciona por tanto unha resposta legal integral que abarca tanto as normas procesuais, creando novas instancias, como normas sustantivas penais e civís, incluíndo a debida formación dos operadores sanitarios, policiais
e xurídicos responsables da obtención de probas e da aplicación da lei.

Establécense igualmente medidas de sensibilización e intervención no ámbito sanitario para optimizar a detección precoz e a atención física e psicolóxica das vítimas, en coordinación con outras medidas de apoio.

As situacións de violencia sobre a muller afectan tamén aos menores que se atopan dentro da súa contorna familiar, vítimas directas ou indirectas desta violencia. A Lei contempla tamén a súa protección non só para a tutela dos dereitos dos menores, senón para garantir de forma efectiva as medidas de protección adoptadas respecto da muller.

Podes descargar o texto completo AQUI